ห้องปฏิบัติการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
ระบบยืม-คืน ห้องปฏิบัติการพยาบาล
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สถานที่จัดเก็บวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ สาขาห้องสมุด/สถานที่จัดเก็บ
1งานฐานข้อมูลและสารสนเทศ
2งานพัสดุ
3ห้องปฏิบัติการพยาบาล
         Nslab ห้องปฏิบัติการพยาบาล (ขอยืมได้)
         SL Simulation laboratory (ขอยืมได้)
         ์NL Nursing Laboratory (ขอยืมได้)
กลับ
แผนที่ งานฐานข้อมูลและสารสนเทศ

 Union Library Management : ULibM
Copyright [2020]. All Rights Reserved.