งานวิเทศสัมพันธ์และการจัดการความรู้

งานวิเทศสัมพันธ์

-แนะนำเว็บพัฒนาภาษาอังกฤษ

๑. www.voanews.com

๒. www.manythings.org

-----------------------------------

งานจัดการความรู้

- ความรู้พื้นฐานเรื่องการจัดการความรู้

๑. www.cnn.com

๒. www.BBC.co.uk

-----------------------------------

งานจัดการความรู้ กลุ่มอำนวยการ

งานจัดการความรู้ กลุ่มวิชาการ

งานจัดการความรู้ กลุ่มวิจัย ฯ

งานจัดการความรู้ กลุ่มบริการวิชาการ

คู่มือการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้