ประกาศรายงานสรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2561