ประกาศ บัญชีราชชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านงานการเงินและบัญชี และปฏิบัติงานด้านงานผู้ช่วยนักวิจัย