ตารางอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฎิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)รุ่นที่ 12 และกำหนดการพิธีเปิด