ทรัพยากร
โมเดลจำลองระบบไหลเวียนเลือดที่ปอดและแลกเปลี่ยนก๊าซที่ประกอบด้วย ปอด หัวใจ หลอดเลือดดำและหลอดเลือดแดง /MD125
Bib 67
กรุณากรอกอีเมล์ของคุณ
ยกเลิก